ข้อมูลทำการเกษตร
อำเภอแม่พริ
 ข้าวนาปี
13,519.74 ไร่ 
 มันสำปะหลัง
5,390.81 ไร่ 
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4,331.49 ไร่ 
 ลำไย
650.46 ไร่ 
 ส้มเกลี้ยง
433.98 ไร่
 ปาล์มน้ำมัน 
149.73 ไร
 ยางพารา
132.25 ไร่
 น้อยหน่า
173.31 ไร่
 กาแฟ
1.25 ไร่
 กระเทียม
31.50 ไร่
 ถั่วลิสง
40.25 ไร่
 ถั่วเหลือง
843.01 ไร่