ประวัติความเป็นมาของอำเภอแม่พริก

                    อำเภอแม่พริกตั้งอยู่บนลำห้วยแม่พริก เข้าใจว่าชื่ออำเภอแม่พริก คงจะได้มาจากชื่อลำห้วยแม่พริก ส่วนที่มาของคำว่า "แม่พริก" มีเรื่องเล่ามาว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่อำเภอนี้ จึงมีรอยพระพุทธบาทประทับอยู่บนรอยหิน 2 รอย แต่รอยพระพุทธบาท ทั้ง 2 รอย เป็นรอยกลับกัน (ชาวบ้านเรียกว่า "ปิ๊ก" หรือ "พลิก" แปลว่า "กลับ") ต่อมานานเข้าเลยเรียกเพี้ยนจาก "พลิก" มาเป็น "พริก" เรื่องเล่าหรือคำบอกเล่าเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของลำห้วยแม่พริก กิ่งอำเภอแม่พริก และเป็นอำเภอแม่พริกตามลำดับ

                   ก่อนที่จะตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่พริก ปรากฎว่า ท้องที่อำเภอแม่พริกแห่งนี้เป็นหมู่บ้านขึ้นกับอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มีการรวมด้วยกัน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่พริกลุ่ม แม่พริกบน และบ้านแม่เชียงราย ติดต่อกับเขตอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีม่อนกองหิน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2443 ถึงปี พ.ศ. 2447 จังหวัดตาก ได้ตั้งด่านเก็บภาษีค่านา เงินรัฐชูปการขึ้นที่บ้านแม่พริกลุ่ม และได้จัดส่งเจ้าน้อยสาร มาเป็นนายด่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 เจ้าน้อยสารถูกคนร้าย ปล้นฆ่าตายทางราชการจึงได้โอน หมู่บ้านแม่พริกลุ่ม บ้านแม่พริกบนและบ้านแม่เชียงราย จากอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มาขึ้นกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยถือเขตห้วยแม่เชียงรายและห้วยแม่ระวานเป็นเส้นแบ่งเขตและ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่พริกขึ้น โดยมีที่ทำการกิ่งอำเภอแม่พริก อยู่ที่บ้านแม่พริกลุ่ม เมื่อแรกที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนั้น ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล คือ ตำบลแม่พริกลุ่ม ตำบลแม่พริกบน ตำบลผาปัง ตำบลแม่ปุ และตำบลน้ำดิบ

                     เมื่อปี พ.ศ. 2470 ได้ยุบตำบลแม่พริกบน รวมกับ ตำบลแม่พริกลุ่ม เรียกชื่อเป็นทางการใหม่ว่า "ตำบลแม่พริก" ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้ยุบตำบลน้ำดิบ ไปรวมกับ ตำบลแม่วะ เขตอำเภอเถินและโอนบ้านแม่ตั๋ง บ้านท่าต้นแหนไปรวมกับ ตำบลแม่พริก โอนบ้านเกาะหัวช้าง,บ้านตะฝั่งสูง,บ้านน้ำลัด ไปรวมกับตำบลแม่ปุ และตำบลผาปัง มีฐานะเป็นกิ่งอำเภอแม่พริกกิ่ง อำเภอแม่พริกได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2501 ปัจจุบัน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง ตำบลแม่ปุ และตำบลผาปัง