แผนที่อำเภอแม่พริก

  

      ทางทิศตะวันตก  ติดต่อ  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน            
      ทางทิศเหนือ    ติดต่อ  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ทางทิศใต้ ติด
ต่อ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
             อำเภอแม่พริก ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 125 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 480 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 538.921 ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ 336,835.62 ไร่

       ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นเทือกเขาล้อมรอบ มีที่ราบทำการเกษตรได้ตามเชิงเขาและริมฝั่งน้ำ ประมาณ 46,155 ไร่ หรือร้อยละ 13.79 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพดินร้อยละ 50 เป็นกลุ่มดินพื้นที่ภูเขา อยู่บริเวณทิศตะวันตก และทิศตะวันออกบางส่วนของอำเภอ กลุ่มดินตื้นร้อยละ 6 อยู่บริเวณทิศตะวันตก ของอำเภอ และกลุ่มดินที่นาซึ่งเป็นพื้นที่ดินดี อยู่บริเวณตอนกลางและทิศตะวันออกของอำเภอ