ข้อมูลสถาบันเกษตรกร (3ก) ปี 2565
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ลำดับ
ที่
รายชื่อกลุ่ม
1
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผาปังกลาง
2
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะหัวช้าง
3
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอเสื่อกกบ้านน้ำลัด
4
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นธงชัย
5
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรข้าวแต๋นบ้านเกาะหัวช้าง
6
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำพริกบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

กลุ่มยุวเกษตรกร

ลำดับ
ที่
รายชื่อกลุ่ม
1
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยขี้นกวิทยา
2
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
3
กลุ่มยุวเกษตรกรเกษตรน้อย
4
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนผาปังวิทยา
5
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลแม่พริก
6
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านแม่พริกบน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

ลำดับ
ที่
ชื่อกลุ่ม
1
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลัง
อำเภอแม่พริก