เตรียมพร้อม...การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม
การจดทะเบียนนิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชน

การพัฒนาแปลงใหญ่มะนาว ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง#ระบบส่งเสริมการเกษตร และ #กรมส่งเสริมการเกษตร

การดำเนินการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง
1. เลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และพันธุ์อื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ ยกเว้นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบด่าง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR 43-08-89
2. ตรวจแปลงสม่ำเสมอ หากพบต้นมันสำปะหลังเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้รีบดำเนินการทำลายทันที เพื่อควบคุมการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง
3.ดำเนินการตาม 6 มาตรการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

แปลงใหญ่ส้มเกลี้ยง....

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ เกษตรอำเภอแม่พริก ให้การต้อนรับ นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง ในโอกาสมาเยี่ยมเยียน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ เกษตรอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2565 ในการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นศูนย์ต้นแบบด้าน การบริหารจัดการศัตรูพืชของชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงาน และแนวทางการปฏิบัติสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และส่งเสริม ความเป็นเลิศของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านท่าไม้ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ เกษตรอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร อำเภอแม่พริก ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ เกษตรอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก เข้าตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/ด่านตรวจ ร่วมแบบบูรณาการ และจุดตักเตือน/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ณ จุดตรวจร ฯ บริเวณหน่วยบริการประชาชน สภ.แม่พริก และทต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ เกษตรอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) โครงการพัฒนาเครือข่าย งานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม การจัดเวทีตามระบบส่งเสริม การเกษตร ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Zoom ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุธีรา สถาปัตย์ เกษตรอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ข่าวย้อนหลัง

 


นางสาวสุธีรา สถาปัตย์
เกษตรอำเภอแม่พริก

 


http://www.hitwebcounter.com/
Counter For Wordpress  

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่พริก
49 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง 52180
โทรศัพท์ - โทรสาร : 054 - 299344
maephrik344@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ : นางศุภลักษณ์ สุรกาญจนวัฒน์